x
Is freelance fotograaf uit Antwerpen sinds 2003. Zijn werk houdt voornamelijk pers en media opdrachten in voor Mediahuis, Roularta & DPG Media om er enkele te noemen. Zijn specialiteiten zijn fotoreportages en portretfotografie.
x
Is freelance fotograaf uit Antwerpen sinds 2003. Zijn werk houdt voornamelijk pers en media opdrachten in voor Mediahuis, Roularta & DPG Media om er enkele te noemen. Zijn specialiteiten zijn fotoreportages en portretfotografie.

algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 “Fotograaf” verwijst naar Maarten De Bouw.
1.2 “Klant” verwijst naar de persoon of entiteit die de diensten van de fotograaf inhuurt.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen de fotograaf en de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Alle offertes van de fotograaf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van de fotograaf schriftelijk accepteert, zoals per e-mail of ondertekende overeenkomst.

4. Diensten

4.1 De fotograaf zal de overeengekomen diensten naar beste vermogen uitvoeren en met professionele standaarden.
4.2 De klant erkent dat de fotografie afhankelijk is van omgevingsfactoren en omstandigheden buiten de controle van de fotograaf, en dat de fotograaf niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet behalen van bepaalde resultaten.

5. Vergoeding en Betaling

5.1 De vergoeding voor de diensten van de fotograaf wordt overeengekomen in de offerte of overeenkomst.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen [aantal dagen] na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Bij niet-tijdige betaling behoudt de fotograaf zich het recht voor om rente en/of incassokosten in rekening te brengen.

6. Auteursrecht en Gebruiksrechten

6.1 Het auteursrecht van de foto’s blijft te allen tijde bij de fotograaf.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, verleent de fotograaf de klant een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de foto’s voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
6.3 Elk ander gebruik van de foto’s vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

7. Annulering en Wijzigingen

7.1 Bij annulering door de klant binnen [aantal dagen] vóór de geplande datum van de diensten, kan de fotograaf annuleringskosten in rekening brengen.
7.2 Wijzigingen in de overeenkomst of diensten dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen de fotograaf en de klant.